افسانه بایزیدی زندانی سیاسی کورد به سلول انفرادی منتقل شد

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است ،روز  ١٤  ابان ماە سال ۹٥ افسانه بایزیدی زندانی سیاسی کورد به سلول افرادی انتقال دادە شد.

دراین گزارش امدە است کە پس از درگیری وی با چند تن از زندانیان وابسته به حکومت ، بدستور شورای انضباطی زندان مرکزی کرمان بە مدت یک هفتە به سلول انفرادی انتقال دادە شد.

همچنین شورای انضباطی زندان مرکزی کرمان دستور دادە است ضمن نگهداری وی به مدت یک هفتە در سلول انفرادی ، حق ملاقات و استفادە از تلفن نیز از وی  سلب شود .

به گفتە یکی از نزدیکان ایشان ،خانوادە این زندانی سیاسی پس ازتبعید وی بە زندان مرکزی کرمان تاکنون بە دلیل مسافت زیاد این زندان از محل سکونت وکمبود امکانات مالی نتوانستەاند بە ملاقات وی بروند و تنها در این مدت دو بارتوانستەاند با وی تماس تلفنی داشتە باشند.

لازم به یاداوری می باشد که نیروهای امنیتی حکومت اسلامی ایران در بوکان روز پنچم اردیبهشت‌ماه سال جاری بدون در دست داشتن حکم قضایی با یورش به منزل افسانه بایزیدی ضمن تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی اش ،او را بازداشت کردند .پس از گذشت چند ماه بیخبری از وعضیت وی، روز دوشنبه یازدهم مردادماه از سوی ماموران وزارت اطلاعات به بازپرسی دادگاه انقلاب در ارومیه اعزام و به “اتهام کورد بودن “و “ارتباط با یکی احزاب کوردستان” ،”تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری “تفهیم اتهام شد.

نهایتا ایشان روز یکشنبه، ۳۱ مرداد ماه، در شعبه یکم دادگاه انقلاب اسلامی واقع در مهاباد، توسط قاضی جوادی کیا در یک دادگاه ناعادلانه محاکمه و به چهار سال حبس و تبعید به زندان کرمان محکوم شد.

لازم به ذکر است که ،افسانه بایزیدی در مهرماه سال ۱۳۹۴ نیز توسط اطلاعات سپاه پاسدران حکومت اسلامی ایران در بوکان بازداشت و در تاریخ در ۳ آذرماه به اتهام تبلیغ علیه نظام  و توهین به رهبری از سوی دادگاه انقلاب  در مهاباد به دو سال حبس تعزیری محکوم شدە بود ولی پس از اعتراض به این حکم از جانب وی و برگزاری دادگاه تجدید نظر حکم دو سال حبس تعزیری در روز چهارشنبه ۷ دی‌ماه سال جاری به حالت تعلیق درآمد و پس از ان  در روز پنجشنبه ۸ دی‌ماه ۱۳۹۴ از زندان آزاد شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان