ه د پ اعلام کرد : ۸۱ زن توسط دولت ترکیه کشته شده اند

شورای هماهنگی زنان در حزب دمکراتیک خلق‌ها گزارشی از قتل زنان توسط نیروهای دولتی ترکیه تهیه و منتشر کرده که حاکی از کشته شدن هشتاد و یک تن طی چند مدت اخیر است.

طبق این گزارش، از زمان وضع قانون منع تردد و شروع محاصره نظامی برخی مناطق در شمال کوردستان توسط نیروهای مسلح ترکیه تاکنون 161 شهروند از جمله 30 زن به قتل رسیدەاند. از جمله سه فعال سیاسی زن اخیرا توسط نیروهای امنیتی ترکیه در سلوپی اعدام خیابانی شدند. این آمار نشان می‌دهد که بیشتر قربانیان از اهالی شهرهای جزیر، سلوپی و سور بودەاند.

شورای هماهنگی زنان در “ه.د.پ” همچنین شمار زنان جانباخته در انفجارهای آنکارا و پرسوس را 40 تن عنوان کرده و دولت ترکیه را مسئول مرگ آنان معرفی کرده است. از سویی در شهرهای استانبول و آمد که مشمول قانون منع تردد نیستند نیز هفت زن در عملیات‌های پلیسی به قتل رسیدەاند.

در این گزارش نوشته شده جسد زنی سالمند بنام “تایبت اینان” که مادر هفت فرزند بوده پس از کشته شدن توسط نیروهای دولتی تحت فشارهای امنیتی در شرنخ روزها در محل واقعه بر زمین مانده بود. میرای اینجه دختر بچه سه ماهه، جمیله جاگرگای سیزده ساله، یک زن باردار بنام گولر یامالاک و سلامت یشیلمن مادر پنج فرزند از جمله قربانیانی هستند که نام آنها در این گزارش ذکر شده است.