درادامە بازداشت پارلمانتاران کوردصباحت تونجل نیز بازداشت شد

درادامە بازداشت پارلمانتاران کوردصباحت تونجل نیز بازداشت شد
بنا بە گزارش رسیده بە جمعیت حقوق بشر کوردستان ،در ادامه دستگیری نمایندگان مردم شمال کوردستان در پارلمان ترکیە، لحظاتی قبل نیروهای امنیتی ترکیه با یورش به منزل صباحت تونجل ، ایشان را بازداشت کردەاند .
لازم به یادآوری میباشد کە صباحت تونجل رئيس مشترك د پ ب و نماينده سابق ه د پ ، در کلان شهر آمد می باشد .
قابل ذکر است کە یازدە تن دیگر از پارلمانتاران کورد از جملە صلاح الدین دمیرتاش و فیگەن یوکسکداغ از جملە اولین بازداشت ها بودند.
دولت ترکیە بعد از بستن رسانە ها و روزنامەهای کوردی اقدام بە بازداشت این نمایندگان کورد کردە است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان