سنه / زیرخط فقر و بیش از نیمی از جمعیت این شهر حاشیه‌نشین‌اند

طبق گزارشی کە به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است عضو شورا و رئیس کمیسیون ساماندهی حاشیه شهر شوراهای اسلامی جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه گفت کە ۵۴ درصد از جمعیت مردم شهر سنه در حاشیه شهر و نواحی منفصل شهری سکونت دارند و همین امر مشکلات و معضلاتی را ایجاد کرده است. او در بخش دیگری از سخنانش گفت کە وضعیت شهرسازی در شهر سنه چه در مرکز و چه در حاشیه شهر مشکل دارد.

لازم بە یادآوری است روزنامه جهان صنعت در رابطە با همایش بین‌المللی سکونتگاه‌های فقیرنشین شهری نوشت: شهرهای سنه، بندرعباس، زهدان و کرماشان سردمدار اسکان‌های غیررسمی در ایران هستند و بیش از ۶۰ درصد بافت جمعیتی در این نوع مناطق اسکان دارند. بسیاری از سکونتگاه‌های فقیرنشین و غیررسمی در چند دهه گذشته دچار دگرگونی شده‌اند.

بيکاري در سە استان سنە (کوردستان)، کرماشان و ایلام همواره با آمارهاي ضدونقیضی از سوي مديران و مسئولان دولتی ارائه می‌شود بە عنوان مثال در سال ۹۳ طبق اظهارنظر علوی نماينده انتصابی سنه، شمار بيکاران در اين استان را صد و پنجاه‌هزار نفر اعلام شد کە با يک بررسي ساده نرخ بيکاري در استان سنه را بالاي ۴۰ درصد دانست و در ابتدای سال ۹۴ مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را در استان سنه را بیش از ۱۶ درصد اعلام کرد که بر اساس این نرخ، پس از لرستان در جایگاه دوم کشور ازنظر بیکاری قرارگرفته است و در سال ۹۴ سە استان سنە (کوردستان)، کرماشان و ایلام نیز نرخ بیکاری بە ترتیب مابین ۲۸ و ۳۲ درصد اعلام شدە است. نرخ بیکاری ۴۰ درصدی جوانان ایلامی در مقایسه با نرخ ۲۷٫۲ درصدی متوسط کشوری؛ نرخ بیکاری ۲۵ درصدی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی استان موردی قابل‌تأمل است.

در سال ۹۴ درامد سالانە شهروندان شرق کردستان از میانگین کشوری بسیار پایین‌تر بودە است و بر اساس همین آمار از سال ۸۵ درآمد سالانە شهروندان شرق کوردستان نزدیک بە یک و نیم میلیون تومان بودە است. این در حالی است کە میانگین درآمد سرانە در ایران حدود سە میلیون و چهارصد هزار تومان بە ثبت رسیدە است و بر این اساس می‌بینیم کە این سە استان سنە (کوردستان)، کرماشان و ایلام ازنظر میزان درآمد سرانە در میان استان‌های ایران در ردیف ٢٩و ٣٠ و ٣١ قرار گرفتە است.

شرق کوردستان در حوزه صنعت از ٣١ استان جغرافیای سیاسی ایران، سە استان سنە (کوردستان)، کرماشان و ایلام بە ترتیب در رتبه ۲۸ و ۲۹ و ٣١ کشوری قرار دارند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان