جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

خودکشی سە نفر در قصر شیرین و یک نفر در گیلان غرب

بنا به گزارش های رسیدە به جمعیت حقوق بشر کوردستان در جریان کمتر از یک هفتە در ابتدای آبان ماه سال ۹٥ ، چهار تن از شهروندان کورد اهل شهرهای قصر شیرین وگە یڵان  به دلیل آن چه فقر و بیکاری خوانده شدە است ، خودکشی کردە اند.

مهران حاتمی نژاد اهل قصر شیرین ، جوانی با سلامت کامل و تحصیل کردە از خانواده فقیر، بعلت عدم برخوردای از وعضیت مالی مناسب جهت ادامه تحصیل به وسیله اسلحە شکاری به زندگی خود پایان داد.

محمدرضا شادانفر اهل قصر شیرین ۳۶ ساله ومتاهل و دارای یک فرزند ، بعلت فقر ، بیکاری و ناتوانی در تامین هزینە های روزمره زندگی با حلق آویز نمودن خویش اقدام بە خودکشی کرده و فوت کردە اند  .

همچنین ساعت چهار بعداظهر روز سوم آبان ماه ۹٥ زنی به اسم سمیه الماسی اهل قصر شیرین  ۲۲ ساله متاهل و دارای یک فرزند بعلت قفر و نداری و درآمد بسیار پایین شریک زندگیش کە کارگری سادە بودە و با وعضیت اقتصادی حاکم بر شرق کوردستان عاجز از تامین هزینە های زندگی، خود را حلق آویز نمودن و در دم جان باخت .

همچنین یک شهروند کورد اهل شهرستان گێڵان(گیلان غرب) از شهرهای جنوبی شرق کوردستان که هنوز هویت وی مشخص نشدە بعلت ناتوانی در تامین هزینە های درمان بیماری اش خود را حلق آویز نموده و فوت شدە اند .

طبق امارهای منتشرە از جانب مرکز امار ایران ١٢ درصد از شهروندان قصر شیرین بیکار هستند اما طبق نظر کارشناسان و ناظران این امار بیش از ٢٦ درصد میباشد.

آمار خودکشی ودر شرق کوردستان بعلت فقر ، بیکاری و مشکلات اقتصادی سیری کاملا صعودی به خود گرفتە و تبدیل به فاجعه شدە است ،

مسدود کردن تمامی مرزهای شرق  کوردستان از جانب حکومت اسلامی کە منبعی درآمد زا برای ساکنان این شهرها بود عاملی مهم در ارتقای فقر و بیکاری می باشد ، از طرفی دیگر نیروهای نظامی و امنیتی با همکاری مخبران و خود فروختە های محلی اقدام به قاچاق کالا از  لباس و خوراک گرفتە تا نفت و گازوییل می نمایند کە به همین زودی فیلم اعمال قاچاق توسط نیروهای نظامی و انتظامی کە عرصه را بر مردمان این سرزمین تنگ و مشکلات عدیده اقتصادی بە بار آوردە است پخش خواهد شد.

در همین رابطه طی دو ماه گذشتە ۱۲ تن از کارمندان گمرک قصر شیرین بە اتهام قاچاق  تحت پیگرد قضایی قرار گرفتە اند کە دراین میان میتوان بە فرمادار دست نشانده قصرشیرین و فرمانده نیروی انتظامی اشاره نمود.

در این بین ضمن اینکە مسئولان رده بالا و پایین حکومت اسلامی به قاچاق کالا مشغول هستند ، روزانە شاهد مرگ و کشتە شدن مردم بیگناە شرق کوردستان ، علی الخصوص کولبرانی هستیم کە با مشقت و رنجی فراوان بدنبال سیر کردن شکم اهل خانه خود میباشند.

سیاست حکومت اسلامی ایران در طی دهه های گذشتە وعضیت بسیار بحرانی از لحاظ اقتصادی در شرق کوردستان به وجود آورده ، یا باید تحت این فشار روز افزون بە خواستە های حکومت مبنی بر جاسوسی ، مخبری یا قاچاق مواد مخدر برای ویران کردن شیرازە زندگی مردم شرق کوردستان تن داد یا زیر این فشار اقدام بە خودکشی کرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

به قتل رساندن يك جوان ١٧ ساله كورد توسط دولت تركيه

خودکشی یک جوان در روانسر

کشتن دههـا اسب و ضبط اجناس كاسبكاران توسط مأموران مسلح جمهـورى اسلامى ايران