دوزندانی در در زندان سلماس اعدام شدند

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است صبح روز ٣ ابان ماە دو زندانی بە  بە نامهای بختیار خالدی از اهالی شهر سلماس و شقرش میزراپور از اهالی شهر ارومیە در زندان سلماس اعدام شدند..همچنین  امدە است کە این دو زندانی کورد بە اتهام مربوط بە مواد مخدر اعدام شدەاند.

لازم بە یاداوریست کە  ۷۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران ، طرحی را با عنوان «حذف اعدام از مجازات قاچاق موادمخدر» امضا کرده‌اند که درصورت تصویب آن، مجازات اعدام، تنها شامل قاچاقچیانی شود که به صورت مسلحانه اقدام به حمل مواد مخدر کرده باشند. بسیاری از کنشگران سیاسی و مدنی بر این باورند کە جمهوری اسلامی ایران این طرح را برای ساکت کردن نهادهای حقوق بشری در ابتدای سال ایندە  بە تصویب خواهد گذاشت .

ناظران  بر این باور هستند کە دستگاە قضایی و  سازمان زندانهای  جمهوری اسلامی ایران    بسیاری از  زندانیانی کە بە اتهامات مواد مخدر محکوم بە اعدام  شدەاند   در چند ماە ایندە بە پای جوبە دار خواهند برد و در این میان زندانیان در شرق کوردستان  بیشتر در معرض  این اقدام  سازمان زندانهای  جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان