سنه؛ پلمپ چندین واحد تجاری توسط اداره اماکن

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش های رسیده به مرکز خبری KMMK، سە شنبه ۲٨ فروردین ۱٤۰۳ خورشیدی، نیروهای پلیس نظارت بر اماکن عمومی رژیم ایران در شهر سنە بە بهانە هر آنچه عدم رعایت حجاب می نامند، اقدام بە پلمپ کتاب فروشی ژیرا  واقع در مجتمع بانتا آبیدر کردە است.

این واحد صنفی تا تایخ ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ خورشیدی، منع فعالیت شده است.

در حالی که کسبه و بازاریان زیر فشار اقتصادی ناشی از تورم، کرایه مغازه، سر رسید چک و… می باشند اداره اماکن حکومت ایران در سنه اقدام به پلمپ چندین واحد تجاری در سطح شهرستان کرده است.

ب.ش

دیدگاهتان را بنویسید