بیانیه‌ی حمایت جمعیت حقوق بشر کوردستان از خواسته فعالان محیط‌زیست مریوان

دریاچه زریبار و دوباره کردن اشتباهات دریاچه ارومیه

جمعیت حقوق بشر كوردستان: یک سال پیش خبر احداث یک پالایشگاه نفتی در شهر مریوان از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام شد و در همان ابتدا با اعتراض همگانی شهروندان مریوان و طرفداران محیط‌زیست مواجە شد، سپس جایگاه ساخت این پالایشگاه از طرف مسئولان منطقەی دشت بیلوی مریوان اعلام شد. این دشت در دو کیلومتری دریاچه زریبار قرارگرفته است. بااین‌وجود، با اعتراض جمع کثیرتری از مدافعان محیط‌زیست و شهروندان مریوان روبرو شد.
در این رابطە در یک مقالە کارشناسانە بە قلم دکتر دارا قسیمی «دکترای مهندسی محیط‌زیست دانشگاه‌ صنعتی دلفت هلند»بر این اعتقاد است کە اگر این پالایشگاه ساختە شود زمین‌های دشت بیلو آلودە و رویش گیاهی و حیوانی این منطقە در آیندە از بین خواهد رفت و همچنین مخازن آب طبیعی آلودە و این عامل‌ها تأثیری مخرب و مستقیم بر وضعیت آب‌وهوای این منطقە، خواهد گذاشت.

این در حالی است کە استاندار جمهوری اسلامی ایران در شهرستان سنە اعلام کردە است کە سازمان محیط‌زیست ایران پس از پژوهش فراوان دشت بیلو را برای ساخت این پالایشگاە در نظر گرفتە است و در پاسخ بە سؤال یکی از روزنامە نگاران کە چرا سازمان محیط‌زیست ایران این پژوهش را انتشار نمی‌دهد استاندار جمهوری اسلامی ایران در شهرستان سنە می‌گوید نیازی بە انتشار پژوهش نیست ما روزانە ده‌ها کار انجام می‌دهیم و هیچگاە آن را انتشار نمی‌دهیم در پاسخ بە سؤال دیگری از طرف خبرنگار نشریە زریبار کە آیا شما می‌توانید متعهد شوید کە درست کردن این پالایشگاە تأثیر مستقیم بر وضعیت دریاچە زریبار نخواهد گذاشت او می‌گوید کە من این را نمی‌دانم ولی هنگامی کە در مورد این پالایشگاە جلسە برگزار شد چند نفر از کارشناسان محیط زیستی در این جلسە بودند و آن‌ها هیچ اعتراضی بە این مسئلە کە سازمان محیط‌زیست ایران این منطقە را برای احداث این پروژە انتخاب کردە است نکردند.

لازم بە یادآوری است کە استاندار جمهوری اسلامی ایران در سنه بر این اعتقاد است کە احداث این پالایشگاە مسئلە ترافیک را در جادە مریوان سنه حل خواهد کرد و بە اعتقاد وی دیگر نیازی بە رفت و آمد بارکش‌های نفتی در این جادەها وجود نخواهد داشت و از طرفی درست کردن جادە باشماخ – گاران بە عرض ٢٠ کیلومتر را کە از کنار مریوان عبور خواهد کرد را بە عنوان یک پروژە برای بهبود وضعیت شهروندان منطقە سرشیو مریوان قلمداد می‌کند و معتقد است کە در این صورت مردم بە آسانی می‌توانند رفت و آمد داشتە باشند و این پروژە را بە عنوان آبادانی توسط جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان برای منطقە اعلام کردە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان هم‌صدا با فعالان محیط زیستی و تمامی انجمن‌های محیط زیستی، پیش از انکە دریاچە زریبار مانند دریاچە ارومیە بە خشکی منتهی شود و یا مانند  کانی بل از بین برود، پیش از اینکە تنها دریاچە آب شیرین منطقە از بین برود خواستاریم کە از احداث این پالایشگاە جلوگیری بە عمل آید و اعتقاد ما بر این است از بین بردن محیط‌زیست از بین بردن زندگی قلمداد می‌شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان