سە فعال سیاسی سرشناس کورد ترور شدند

سە فعال سیاسی سرشناس زن کورد توسط نیروهای امنیتی دولت ترکیە ترور شدند. سێڤێ دمیر عضو رهبری حزب مناطق دمکراتیک (د ب پ )، پاکیزە ناییر رئیس مشترک مجلس ملت در سلوپی و فاطمە اویار عضو سازامن (ک ژ ا ) سە فعال سیاسی زن کوردی هستند ە امروز توسط نیروای امنیتی دولت ترکیە در شمال کوردستان با شلیک مستقیم ترور شدەاند.

با تشدید درگیریها و سنگین تر شدن حملە نظامی نیروهای ترکیە بە شمال کوردستان، نیروهای امنیتی بە منازل مردم حملە بردە و با تهدید و ارعاب، بازداشت و قتل عام آنها سعی می کنند کە کنترل امنیتی خود را برقرار کنند. تاکنون صدها نفر از فعالان سیاسی و مردم عادی بازداشت شدەاند، همچنین دەها نفر در این حملەها جان خود را از دست دادەاند، دولت ترکیە می خواهد بە ای شیوە ملت و جامعە شمال کوردستان را ترساندە و آنها را وادار کند کە از خواستەهای دمکراتیک و حقوقی خود چشم پوشی کنند.

بە همین منظور نیروهای امنیتی دولت ترکیە بە منازل این سە فعال سرشناس سیاسی کورد حملە بردە و آنها را ترور کردەاند.

قابل ذکر است کە ١٠ ژانویە ٢٠١٣ سە فعال سیاسی سرشناس کورد، سکینە چانسز عضو رهبری حزب کارگران کوردستان، فیدان دوغان عضق کنگرە ملی کورد و لیلا سویلماز دیپلمات شناختە شدە کورد، در پاریس از سوی گروهی تروریستی وابستە بە دولت ترکیە ترور شدند.

قابل ذکر است کە در چند ماە گذشتە حملات نظامی دولت ترکیە بە شمال کوردستان شدت گرفتە و در این حملات صدها نفر کشتە شدەاند، بیشتر کشتە شدەگان کودک و افراد سالمند می باشند، این در حالی است کە بیشطر شهرها و روستاهای این منطقە از کوردستان ویران شدەاند.