ممانعت از اعزام زندانی سیاسی کورد بە بیرون از زندان جهت مداوا

گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان حاکی از آن است کە چنگیز قدم خیری زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان شهرستان مسجدسلیمان کە از بیماری پادرد شدید رنج می‌برد بە خارج از زندان جهت مداوا انتقال دادە نمی‌شود.

در این گزارش آمدە است در حالی مسئولین وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران از انتقال وی بە خارج از زندان جهت مداوا ممانعت به عمل می‌آورند کە کادر و کارکنان بهداری زندان مذکور قادر بە درمان پای وی نیستند و تا بە حال هیچ گونە اقدام درمانی برای وی انجام نشدە است.

لازم بە یادآوری است چنگیز قدم خیر اهل شهر كامیاران در شرق کوردستان، در خرداد ماە سال ١٣٩٠ توسط نیروهای سپاە پاسداران حکومت اسلامی ایران در شرق کوردستان بازداشت و در تاریخ ٢٩ مردادماه سال ١٣٩١ در دادگاە انقلاب سنه طی دادگاهی کوتاە، بە «اتهام کورد بودن» و «همکاری با احزاب کورد» بە ٤٠ سال حبس و تبعید بە زندان مسجدسلیمان محکوم شد.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان