بازداشت یک شهروند کورد در دیولان

بنا بە گزارش رسیدە به جمعیت حقوق بشر کوردستان سعدی خالدیان اهل دیولان «دهگلان»، روز دوشنبە ۲۶ مهر ماە ۹۵ توسط نیروهای امنیتی ایران در منزل شخصی اش بازداشت شد. همچنین در این گزارش امدە است کە نیروهای امنیتی ایران در دیولان بدون دردست داشتن حکم و ارائه توضیح مبنی بر بازداشت وی اقدام بە دستگیری ایشان نمودند.

وتا زمان انتشار این خبر هیچ اطلاعی در مورد دلیل بازداشت و محل نگهداری وی بە خانوادە او ابلاغ نشدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان