توهین و افترا بە زندانیان سیاسی در زندان سنندج

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است ماموران زندان سنندج زندانیان سیاسی را مورد توهین و افترا قرار میدهند و این امر بە شیوەئی نگران کنندە در ماههای اخیر افزایش یافتە است.
در گزارش آمدە است کە مسئولین و مامورین زندان علیه زندانیان سیاسی بهانه‌تراشی میکنند و بر اساس تهمت و بهانە های واهی محدودیت برای انها اعمال میکنند.
در همین رابطە آمدە است کە جیره غذایی ، دارو و درمان زندانیان سیاسی و عادی نیز در این زندان جیرە بندی شدە و درحد بسیار پایین این خدمات بە زندانیان ارائە دادە میشود و بطور کافی غدا بە زندانیان دادە نمی شود و از نقطە نظر کیفیت غذای نیز بە شدت رو بە کاهش رفتە است.
این در حالیست کە اکثر زندانیان از طبقە تهیدست جامعه هستند و قادر به خرید غذا از محل فروش موادغذایی کە در زندان دایر شدە است را ندارند و بە همین دلیل بسیاری از زندانیان از سو تغذیه رنج میبرند.
زندان مرکزی سنندج از ۱۰ بند تشکیل شدە است و در هر سلول ۲۰ الی ۲۵ نفر نگهداری میشود بە همین دلیل بسیاری از زندانیان از داشتن تختخواب محروم میباشند و در کف سلولها و راهروها بدونە داشتن تخت و پتو و بالش میخوابند و در بسیاری از بحضی از سلولها و نوبتی میخوابند.
از طرفی زندانیان بدون توجه به نوع جرائم ارتکابی در سلولهای زندان نگهداری میشوند و زندانیان کم سن و سال نیز در میان زندانیان بزرگسال نگهداری میشوند و در موارد زیادی زندانیان سیاسی را نیز بە سلول زندانیانی کە با جرائم جانی و خطرناک بە زندان محکوم شدەاند انتقال میدهند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان