خبر تکمیلی احراز هویت شهروند مجروح شده حین کۆڵبەری

ک.م.م.ک:

طبق گزارشات رسیده به مرکز خبری kmmk هویت سومین شهروندی که در حین کۆڵبەری در محور مرزی نوسود توسط مرزبانان رژیم ایران با پرتاب سنگ و هدف قرار دادن گلوله مجروح شده بود، فاضل ملکی اهل جوانرود میباشد.

لازم به ذکر است، این شهروند بشدت از ناحیه پا مجروح شده بود که جهت مداوا به مراکز درمانی انتقال داده شده است.

لازم بە یادآوری است کە جمعیت حقوق بشر کوردستان در خبرهای گذشتە هویت دوتن دیگر از شهروندان زخمی بە اسامی فواد کارگر و صهیب(فامیلی نامشخص) را احراز و اخبار مربوط بە آنان را منتشر کردەاست.

باید اشاره کرد که، حکومت استبدادی و اشغالگر ایران تمامی منابع و معادن و اولویتهای اقتصادی کوردستان را بەتاراج میبرد و در حالی کە خود یکی از بزرگترین ترانزیتهای قاچاق بین المللی شناختە شدە بخاطر باری چند کیلویی جان و زندگی و سلامتی ضعیفترین قشر جامعە کوردستان را بە خطر می اندازد.

م.م

دیدگاهتان را بنویسید