احراز هویت یکی دیگر از سە کۆڵبەر زخمی شده

ک.م.م.ک:

در ادامەی گزارش قبلی مبنی بر زخمی شدن سە کۆڵبەر با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی مستقر در نەوسوو، کە فقط نام یکی از آنها بە نام فواد کارگر گزارش شدە بود و بە دلیل وخامت اوضاع، در بخش آی سی یو بستری شدە است، اکنون مشخصات ناقص یکی دیگر از آنها به دست خبرگزاریها رسیدە است. قربانی دوم این جنایت، فردی بە نام صهیب اهل جوانڕۆ می‌باشد، کە وی نیز بە شدت مجروح شدە است. هنوز اسم فامیلی نامبردە مشخص نشدە است.

در صورت احراز هویت کامل صهیب و همچنین قربانی سوم، طی خبری اعلام خواهیم کرد.

لازم بە ذکر است منبع این خبر، سایت خبری کۆڵبەر نیوز می‌باشد.

خ.ع

دیدگاهتان را بنویسید