بازداشت کودک ۱۶ سالە جوانرودی بەعلت ابراز خوشحالی

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارشهای رسیدە بە مرکز خبریKMMK، نیروهای امنیتی رژیم ایران یک کودک ۱۶ باهویت محمد محمودی را بازداشت و بە بازداشتگاە امنیتی منتقل کردەاند.

شایان ذکر است کە، بازداشت این کودک جوانرودی بە علت ابراز شادی پس از شکست تیم رژیم ایران در بازی فوتبال مقابل قطر در چهارچوب جام ملتهای آسیا عنوان شدە است.

ملت های تحت ستم و حتی بسیاری از مرکز نشینان جغرافیای سیاسی ایران پس از موضعگیری سخیفانە تیم فوتبال منتخب رژیم در جریان خیزش ژن ژیان آزادی، بەهر شیوەای تنفر و انزجار خود را از فوتبال بە اصطلاح ملی ایران ابراز کردە کە اوج این انزجار در جریان بازی مقابل تیم قطر وشکست تیم ایران بود.


لاز بە ذکر است کە، شهرجوانرود در کوردستان در جریان انقلاب ژین ژیان آزادی بیشترین مقاومت را داشتە کە وحشیانەترین سرکوب را نیز در پی داشت و تعداد زیادی از شهروندان این شهر توسط نیروهای سرکوبگر بە قتل رسیدە و در راە آزادی، جان باختند.
م.ه 

دیدگاهتان را بنویسید