بی‌مسئولیتی در بیمارستان پاوه منجر به مرگ نوزاد شد

بنا بە خبرهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: روز شنبه مورخه ۱۷مهرماه ساعت 6 و نیم صبح زنی باردار با جنین ۶ ماهه و به علت شدت درد به بیمارستان پاوه مراجعه کرد؛ اما با برخورد نامناسب و عدم پذیرش توسط زایشگاه بیمارستان به خانه ‌برمی‌گردد و هنگام مراجعه به خانه، زن باردار در راهرو خانه بدون  امکاناتی زایمان می‌کند و نوزاد متولدشده نیز پس از دو دقیقه دست‌وپا زدن فوت می‌کند.

در این حالی است کە در شرق کوردستان بە علت بی‌توجهی و حتی بعضاً خطاهای پزشکی و عدم پاسخگویی متصدیان امر منجر به فوت مادر و کودک که یکی از اصلی‌ترین وظایف سازمان جهانی بهداشت (WHO) است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان