دو برادر اهل خۆڕەماوا مجموعا بە ۱۲سال زندان محکوم شدند

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش رسیدە بە مرکز خبری KMMK، محمد و مهدی خداکرمی شهروندان اهل خۆڕەماوا، با حکم دادگاە انقلاب رژیم ایران در این شهر مجموعا بە ۱۲ سال زندان محکوم شدند.

شایان ذکر است کە، محمد و مهدی خداکرمی برادر و از سوی دادگاە بە اتهام عضویت در گروهی اپوزیسیون ایران (سازمان مجاهدین خلق) و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیە امنیت ملی، بە ترتیب بە ٨ سال و ۴ سال زندان تعزیری محکوم شدند.

لازم بە ذکر است کە، این شهروندان هرکدام از بیماریهایی رنج میبرند و اجازە ادامە درمان در خارج از بیمارستان ودسترسی بە دارو برایشان فراهم نیست.

نامبردگان در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی ایران در تهران بازداشت و پس از سپری کردن دوران بازجویی بە زندان رژیم ایران در خۆڕەماوا منتقل شدند.

بر اساس اظهارات یک منبع نزدیک بەاین شهروندان: برادران خداکرمی در دوران بازجویی شکنجە شدە و مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتەاند.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید