شهروند کورد در سومابرادوست کشتە شد

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است شب گذشته ٢٣ مهر ماە ، جمعی از کولبران کورد در منطقە سومابرادوست از توابع ارومیە مورد شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند کە در نتیجە یک نفر از انها جانش را از دست داد.

این کولبر کورد کە نام او حسن امینی عنوان شدە است تنها ٢٠ سال سن دارد و جهت تامین مایحتاج روزمره زندگی به شغل پرخطر کولبری در مناطق مرزی جنوب کوردستان و شرق کوردستان روی برده بود.

لازم بە یاداوریست کە شب گذشتە یک کولبر دیگر بە نام احمد نظری فرزند فاتح براثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مرز شیخ صله از توابع ثلاث‌باباجانی جان خود را از دست داد.

لازم بە ذکر است کە از اول ماه جاری تاکنون بیش از ٩ کولبر توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران کشتە شدەاند.

جـعیت حقوق بشر کوردستان