گزارش نقض حقوق بشر در ماه ژانویه سال۲۰۲۴

ک.م.م.ک:

گزارش نقض حقوق بشر در ماه ژانویه ۲۰۲۴، تلاش جمعیت حقوق بشر کوردستان‌ست کە با استناد به گزارش های که این سازمان حقوق بشری جمع‌آوری کرده است، جمع بندی شده است. این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری، گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد.


حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم کورد را نقض کرده و هموارە بە این سیاست ادامە دادە است. نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی و تبعیض‌های حکومتی مواردی هستند که روزانه از سوی حکومت ایران انجام می‌گیرد.

اعدام
در ادامه سیاستهای غیر انسانی و خصمانه حکومت ایران در این ماه نیز شاهد صدور حکم اعدام برای ۴تن و اجرای حکم ۳۷ تن از هموطنان بودەایم.

دستگیری و زندان
دستگیری و زندانی‌کردن شهروندان در این ماه نیز کماکان رو‌به افزایش بوده وطبق آمار جمع بندی شده در این ماه بیش از ۹۵ تن از هموطنان‌مان در شرق کوردستان بازداشت شده اند که ۵ تن از این شهروندان زن بوده اند.
همچنین در نتیجە اتهامات واهی برای ۲۴ تن از بازداشت شده گان حکم صادر، کە در مجموع این تعداد به ۱۵۹ سال و ۲ ماه حبس محکوم شدەاند.

قتل و خودکشی
شمار قتل و خودکشی‌ها کماکان رو به افزایش است و متاسفانه شاهد افزایش خودکشی شهروندان بودە‌ایم. در این ماە بیشتر از ۲۴ تن از شهروندان با اقدام به خودکشی و یا قتل جان خود را از دست داده اند، آمار خودكشی ها، ۱۹ تن بوده که ۷ تن از آنها زن و ۱۲ تن دیگر مرد میباشد، همچنین از این آمار ۵ تن از شهروندان مرد نیز به قتل رسید اند.

کولبران و کاسبکاران
شلیک مستقیم نیروهای مسلح سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به کشته شدن بیش از ۶ تن از کولبران و زخمی شدن ۳۱ تن دیگر از کولبران و کاسبکاران انجامیده ،که به دلیل شدت جراحات ناشی از شلیک مستقیم در مراکز درمانی تحت درمان هستند.

شلیک به مردم عادی
در ادامه تداوم برنامه سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی ایران در جهت نابودی و کشتار مردم، ۲ تن هدف شلیک مستقیم نیروها امنیتی رژیم قرار گرفت و ۲ شهروند به علت شکنجه شدید در زمان بازجویی کشته شده اند، در همین چارچوب یک شهروند دیگر ساکن در اقلیم کوردستان توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران ترور شده است.

در انتها جمعیت حقوق بشر کوردستان، از جامعە و ملت کوردستان میخواهد، جهت دستیابی بە حقوق قانونی و طبیعی خود کوشا بودە و هرگونە موارد نقض حقوق بشر را رسانەای کردە و جهت ایجاد جامعەای آزاد کوشا باشند.

دیدگاهتان را بنویسید