شیوع آنفلوانزا و بیماری‌های خطرناک در زندان ایلام

بنا بە خبرهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان دوشنبە ۱۹ مهر ۹۵ شیوع آنفلوانزا در زندان ایلام و عدم رسیدگی پزشکی نگرانی زندانیان و خانوادەهایشان را در پی داشته است.

بنا بە گفتە خانوادەی یکی از زندانیان تعداد زیادی از زندانیان ایلام طی هفتە های گذشتە بە بیماری آنفلوانزا مبتلا شدەاند ولی پس از مراجعە بە بهداری زندان و تشخیص بیماری بە آن‌ها گفتە شدە کە زندان امکان رسیدگی پزشکی بە همەی زندانیان را ندارد.

مسئولین زندان بە درخواست‌هایشان مبنی بر فراهم شدن امکانات پزشکی برای سرایت بیماری تاکنون پاسخی ندادەاند.

علاوە بر مشکلات ضعف جسمانی و عمومی آن‌ها و انتشار سریع بیماری در محیط‌های پرتراکم زندان و احتمال ابتلا بە بیماری مننژیت و عدم رسیدگی زندان نگرانی خانوادەیشان را افزایش دادە است.

در رابطە با انتشار این بیماری و وضعیت اسف‌بار زندان، تاکنون هیچ‌یک از مسئولین ادارە زندان‌ها واکنشی نشان ندادەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان