یک زندانی در سنندج اعدام شد

ک.م.م.ک:

سەشنبە ۵ دی ماە ۱۴۰۲ خورشیدی، حکم اعدام یک شهروند زندانی در زندان مرکزی رژیم ایران در سنە(سنندج) با هویت محمد رضا مهربان ۳۵ سالە و اهل قروە بە اجرا درآمد.

بر اساس گزارش، نامبردە روز یکشنبە سوم دیماە جهت آمادە سازیبرای اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی منتقل شدە بود.

لازم بە ذکر است کە، محمد رضا مهربان حدود چهار سال پیش بە اتهام قتل عمد بازداشت سپس توسط سیستم قضایی ایران بە قصاص محکوم شد.

شایان ذکر است کە، تا لحظە تهیە و نشر این خبر اعدام این شهروند از سوی رسانەهای داخلی ایران و یا مسئولین حکومتی رژیم ایران، بە صورت رسمی اعلام نشدە است.

م.ە

دیدگاهتان را بنویسید