فراموش‌شدگان سومار _ کرماشان شیمیایی

جمعیت حقوق بشر کوردستان: سومار شهری بدون یاد و یادمان با هزاران درد و بدون درمان با تن‌ها و گلوهای نفس‌بریده آلودە بە گازهای شیمیایی باقی‌مانده از ۲۹ سال پیش است.

هر جا از بمب شیمیایی سخن است نامی از حلبچه و سردشت بر زبان آورده می‌شود و کسی از سومار سخن نمی‌گوید!

از سوماری کە مردمانش در ۱۶ مهرماه ۱۳۶۶ در پی هجوم جنگنده‌های عراقی بمباران مورد حملە شیمیایی قرار گرفتند. و این نە اولین بار بود که موردحمله شیمیایی قرار می‌گرفتند، پیش از آن‌هم در ۱٨ دی‌ماه ۱۳۵۹ شهر سومار موردحمله شیمیایی قرار گرفت و این بار تلفات و شدت آن در حجم بسیار سنگینی بود.

ارتش عراق به در دو روز سومار را زیر آتش قرارداد بار اول در مورخ ۱٨ دی ماە ٥۹ گازهای شیمیایی اعصاب و خردل ۸۶۰ کشته و مجروح شیمیایی‌بر جای گذاشت.

در روز دوم کاملاً ناجوانمردانه دو اردوگاهی کە مردم بیگناە در آن مستقر بودند را بازهم با گاز اعصاب و خردل مصدوم کرد و دراین‌بین بیش از ۷۰۰ نفر مصدوم و بیش از ۱۶۰ نفر هم جان باختند.

اما این پایان کار گاز خردل و اعصاب نبود و هنوز همچنان قربانی می‌گیرد هنوز نفس‌های آلودە گاهی به شماره می‌افتد و گاهی تا همیشه در حسرت بالا آمدن با هزاران آرزوی دست نیافتە زیرخاک دفن می‌شود.
سومار یکی از شهرهای شهرستان قصر شیرین در استان کرماشان در شرق کوردستان است. شهری مرزی که در میان دره‌های و بلندی‌های سارات، چغاامان و اردوبان قرارگرفته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان