یازدهمین کنگرە جمعیت حقوق بشر کوردستان باموفقیت برگزار شد

ک.م.م.ک:

شنبە ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳ برابر با ۲۵ آذر ماە ۱۴۰۲ خورشیدی، یازدهمین کنگرە جمعیت حقوق بشر کوردستان با حضور اعضا از اروپا، کوردستان، آمریکا و کانادا و همچنین دوستادارن و فعالین حقوق بشر از کوردستان وسایر نقاط جهان در پلاتفرم رسمی تلگرام KMMK، با موفقیت برگزار شد.

در مراسم کنگرە ابتدا از سوی مسئولین برگزاری کنگرە بە حاضرین در مراسم خوش آمد گفتە شد سپس محمد هژبری رئیس مشترک پیشین جمعیت، بە صورت مختصر تاریخچەای از فعالیتهای ۱٨ سالە این سازمان و فرازونشیبهای سر راە فعالیتهای حقوق بشری در کوردستان را بیان کردە سپس با احترام بە یاد اقبال مرادی (یکی از اعضای پیشین هیات مدیرە KMMKکە در سال ۲۰۱٨ در شهر پنجوین اقلیم کوردستان توسط تروریستان رژیم ایران ترور شد) همچنین حملە تروریستی بە دیگر عضو هیات مدیرە این سازمان عدنان رشیدی، راسخ بودن و تداوم امر فعالیت این سازمان را بار دیگر بە فعالین حقوق بشر و مجمع عمومی اعلام نمود.

در بخش دوم کنگرە افسانە روحندە دیگر رئیش مشترک پیشین این سازمان، گزارش دوسالانە وضعیت حقوق بشر را در کوردستان وایران برای حاضرین قرائت کردە و ازحاضرین خواست تا در ادمە این وظیفە عمومی یاری دهندە جمعیت حقوق بشر کوردستان باشند.
سپس از سوی مجریان کنگرە جهانگیر عبداللهی و بلال انفرادی از حاضرین در کنگرە خواست کە هرگونە پرسش، پیشنهاد و انتقادی از شیوە ادارە جمعیت، فعالیتها و سوشیال میدیای این سازمان حقوق بشری دارند بە اعضای هیات مدیرە انتقال بدهند.


کنگرە یازدهم جمعیت حقوق بشر کوردستان با قرائت تقسیم بندی مراکز و کانونهای این سازمان و شرح وظایف آنان از سوی ثریا محمدی تبار و بعد از آن شرح و میزان پیشبرد پروژەهای دوسالە جمعیت حقوق بشر کوردستان از سوی قادر شیری و قدردانی از زحمات همە اعضا این سازمان کە بە صورت داوطلبانە فعالیت دارند درقسمت عمومی بە اتمام رسید.


در بخش انتهایی کنگرە یازدهم KMMK، با رای اکثریت مطلق اعضا، تصمیم بە حذف سیستم ریاست مشترک و انتخاب یکی از اعضای هیات مدیرە بە عنوان سخنگو و مسئول هیات مدیرە،جایگزین شد.

در نتیجە انتخابات در کنگرە یازدهم افراد ذیل بە عنوان هیات مدیرە جدید انتخاب شدند.
۱-محمد هژبری
٢-قادر شیری
٣-افسانە روحندە
۴-بلال انفرادی
۵-رحیم خلفایی
اعضای اصلی و
١-امید حسین زادە
٢-ثریا محمدی تبار
بە عنوان عضو جایگزین انتخاب شدند.

لازم بە ذکر است کە، از سوی اعضای هیات مدیرە KMMK، محمد هژبری بە عنوان مسئول هیات مدیرە و سخنگوی جمعیت حقوق بشر کوردستان برای دوسال آیندە انتخاب شد.

شایان ذکر است کە، کنگرە در ساعت ۱۵:٠٠ در پلاتفرم تلگرام شروع و در ساعت ۱٨:٠٠بە اتمام رسید.
 

دیدگاهتان را بنویسید