اعتصاب و تجمع پاکبانان شهرداری بیجار

اعتصاب و تجمع پاکبانان(کارگران خدمات شهری) شهرداری بیجار در اعتراض به عدم پرداخت ۶ ماه حقوق خود .

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان روز سه شنبه ۱۳ مهرماه ۹۵ مهر،بیش از ۱۲۰ تن از پاکبانان شهرداری بیجار دراعتراض بعلت پرداخت نشدن حقوق  ۶ ماهشان دست از کارکشیده و درپارکینگ شهرداری تجمع اعتراضی برگزار کردند.

شمار زیادی از این پاکبانان زحمتکش شهرداری با تجمع در پارکینگ شهرداری، خواستار دریافت مطالبات معوق خود شدند و از انجام وظایف خود از دست کشیدند .

به گفته یکی از این پاکبانان : رئیس شورای اسلامی بیجار با حضور در تجمع و مشاهده جمعیت کثیر پاکبانان دست از کار کشیده به جای جویا شدن علت تجمع و رسیدگی به درخواست انها ، فرار را برقرار ترجیح داد و  به جمع کارگران معترض باز نگشت.

یکی دیگر از این پاکبانان خطاب به اعضای شورای شهر گفت:  استیضاح شهردار برای آنها نان و آب و خواستاردریافت حقوق معوقه ۶ ماهه خود هستند .

جمعیت حقوق بشر کوردستان