اعضای خانوادە ژینا امینی ممنوع الخروج شدە و ساعاتی بازداشت شدند

ک.م.م.ک:

شنبە ۱٨ آذر ۱۴۰۲ خورشیدی، #امجد_امینی، #مژگان_افتخاری و #اشکان_امینی، اعضای خانوادە #ژینا_امینی در فرودگاە ساعاتی بازداشت شدە و پاسپورتهای آنها توسط نیروهای امنیتی فرودگاە ضبط شد.

بر اساس گزارش یک منبع مطلع: خانوادە ژینا امینی کە بە دعوت اتحادیە اروپا راهی کشور فرانسە بودند در فرودگاە متوجە می شوند کە ممنوع الخروج بودە و ساعتی در اتاقهایی بە صورت مجزا مورد بازجویی قرار گرفتە و حتی موبایل و پاسپورتهای آنان ضبط شدە است.

منبع افزود: در مدت بازجویی اشکان امینی برادر ژینا، با دستبند در یک دفتر در فرودگاە خمینی نگهداری شدە است.

م.ه

دیدگاهتان را بنویسید