صدور حکم ۲۷ سال و پنج ماە زندان تعزیری برای ۹ شهروند اهل شنو

ک.م.م.ک:
بر اساس گزارس مرکز خبری KMMK، دوشنبە ۱۳ آذر ماە ۱۴۰۲، شعبە یک دادگاە انڤلاب رژیم ایران در شنو(اشنویە) بە ریاست قاضی مهدی رضایی برای ۹ نفر از شهروندان این شهر بە اتهام عضویت و همکاری احزاب کورد اپوزیسیون ایران، مجموعا حکم۲۷ سال و پنج ماە زندان تعزیری صادر کرد.

بر اساس این حکم: یعقوب محمودی آذر بە ۷ سال، خوشناو عینی ۲ سال، پیروت تابناک ۲ سال، یوسف رحمانی ۲ سال و پنج ماە، فرهنگ کرامت ۲ سال و ۶ ماە، خضر عبداللهی ۱ سال، بهمن محمودی آذر ۷ سال، محسن عزیری ۲ سال و عثمان حمزەزادە بە ۱٨ ماە زندان تعزیری محکوم شدند.

بر اساس قانون تجمیع احکام، اشد مجازات برای یعقوب متمودی آذر و بهمن محمودی آذر قابل اجراست.

لازم بە ذکر است کە، شهروندان مذکور در سال ۱۴۰۱ هرکدام در تاریخ های ذیل بازداشت و سپس با قید وثیقە موقتا آزاد شدە بودند.
یعقوب محمودی آذر اهل روستای سینگان روز ۶ تیرماە بازداشت و در تاریخ ۲۷ مرداد باقید وثیقە آزاد شد. فرهنگ کرامت و پیروت تابناک هردو اهل سینگان روز ۲۲ تیرماە بازداشت و ۲۷ مرداد باقی ثیقە موقتا آزاد شدند.
بهمن محمودی آذر، اهل سینگان بامداد ۲۶ تیرماە بازداشت و ۱۳ مرداد از زندان رژیم در شنو موقتا آزاد شد.
خضر عبداللهی اهل روستای امیر آباد از توابع شنو و عثمان حمزەزادە اهل روستای کوروش آباد در بامداد ۱٨ تیرماە بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی بقید وثیقە موقتا آزاد شدند.

شایان ذکر است کە، بازداشت شهروندان مذکور از سوی نیروهای امنیتی رژیم ایران بدون ارائە حکم قضایی صورت گرفتە است.

م.ه

دیدگاهتان را بنویسید