گزارش ویژه KMMK از زندان تبریز انتقال صیاد درویشی به زندان تبریز

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش مرکز خبری KMMK شنبه ۱۱آذر ماه سال۱۴۰۲ برادر شهید “فرجاد درویشی”به هویت “صیاد درویشی”فرزند”یونس” که در تاریخ ۱۶ آبانماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی ج ا مورد ربایش قرار گرفته و به مکان نامعلومی انتقال داده شده بود بە زندان تبریز منتقل شد.

بر اساس گزارش، علی الرغم پیگیری های خانواده و جامع مدنی کوردستان ارگان ها و نهادهای امنیتی رژیم از بازداشت این شهروند اظهار بی خبری میکردند و بە عبارتی “نا پدید سازی قهری “را در رابطه با “صیاد درویشی ” در دستور کار داشتند. نامبردە ظهر روز شنبە به زندان تبریز تحویل داده شد.

یک شاهد عینی ساعاتی پیش در این رابطه اظهار داشت که: هنگام تحویل این شهروند به زندان تبریز در آنجا حضور داشته که با پیگیری های مکرر بخش راستی آزمایی KMMK از درون زندان صحت گفته های شاهد مشخص شد.

لازم بە ذکر است کە، صیاد درویشی توانسته با خانواده تماس حاصل کند

گفتنی است که، اتهام وارده به صیاد درویشی دادخواهی در رابطه با قتل حکومتی برادر کوچکش “فرجاد درویشی “میباشد.

شایان ذکر است کە، صیاد درویشی برادر جانباختە فرجاد درویشی هم اکنون در بخش قرنطینە زندان تبریز بسر میبرد.

میلاد. مهرابی

دیدگاهتان را بنویسید