فشار و یورش نیروهای امنیتی بە منزل دو فعال سیاسی و مدنی در مریوان

ک.م.م.ک:

دوشنبە ۲۹ آبان ماە ۱۴۰۲خورشیدی، نیروهای امنیتی رژیم ایران بە منازل دوفعال سیاسی و مدنی اهل مریوان بە اسامی کاوە فرجی و ئاراس فرجی یورش بردە و پس از بازرسی منزل و ضبط وسایل شخصی نامبردەگان، اعضای خانودە آنان را مورد بازجویی قرار دادەاند.

بر اساس گزارش یک منبع نزدیک بە خانوادە این شهروندان؛ نامبردەگان طی هفتە گذشتە چندین با از طریق تماس تلفنی بە ادارە اطلاعات رژیم ایران در مریوان احضار شدە کە پس از عدم مراجعە آنان، نیروهای امنیتی شبانە و بدون اعلام قبلی بە منزل شخصی کاوە فرجی و منزل پدری آراس فرجی یورش بردە و خانوادەهای آنان را تهدید کردند.

لازم بە ذکر است کە، کاوە فرجی متولد سال ۱۳۵۷ فرزند عارف، اهل روستای لنج آباد مریوان از فعالین سیاسی شناختە شدە در مریوان بودە کە سابقە محکومیت و سپری کردن چندین سال زندانی در زندانهای رژیم ایران را دارد. نامبردە در تاریخ ۲۰ شهریور ماە ۱۴۰۲ از طریق تماس تلفنی بە ادارە اطلاعات رژیم ایران در مریوان احضار شدە کە از مراجعە بە این نهاد امنیتی خودداری کردەبود.

همچنین آراس فرجی متولد ۱۳۷۰ فرزند خالد، اهل روستای لنج آباد مریوان پیشتر بە دلیل فعالیت مدنی از سوی نهادهای امنیتی رژیم ایران چندین بار احضار شدەاست.


شایان ذکر است کە، در جریان یورش نیروهای امنیتی بە منزل این فعالین اهل مریوان، پدر و مادر آراس فرجی توسط نیروهای رژیم ایران بیش از یک ساعت در منزل خود مورد بازجویی قرار گرفتند.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید