آزادی یک نوجوان با پاند الکترونیکی و وثیقە یک و نیم میلیاردی

ک.م.م.ک:

شنبە ۴ آذر ماە ۱۴۰۲ خورشیدی، سۆران کرمی نوجوان ۱۹ سالە اهل سنە(سنندج) پس از تحمل ۵ ماە زندان باقید وثیقە ۱ و نیم میلیاردی و پابند الکترونیکی بە مرخصی اعزام شد.

بر اساس گزارش، سۆران کرمی کە در جریان خیزش ژن ژیان آزادی، توسط نیروهای سرکوبگر رژیم ایران بازداشت شدەبود، از سوی شعبە اول دادگاە انقلاب بە اتهام عبور غیز قانونی از مرز بە۲ سال زندان و ازسوی شعبە ۱۰۲ دادگاە کیفری ایران در سنندج بە ریاست حامد کریمی نیا بە اتهام خرید و فروش غیر مجاز اسلحە بە ۶ ماە زندان تعزیزی و۵۰ ضربە شلاق محکوم شد.

لازم بە ذکر است کە، پس از پیگیری های مکرر خانوادە و سپری شدن بیش از ۵ ماە از بازداشت این نوجوان ۱۹سالە، نامبردە با شرایط تامین وثیقە سنگین و پابند الکترونیکی بە مرخصی از زندان اعزام شد.
م.ه 

دیدگاهتان را بنویسید