اجرای حکم اعدام دوزندانی دیگر در قزلحصار تایید شد

‎ک.م.م.ک:
‎سەشنبە ۷ آذر ۱۴۰۲، حکم اعدام محسن امرایی، اقبل شکرالهی اهل کوهدشت لورستان و حمید بخشایش در زندان قزلحصار بە اجرا درآمد.


‎بر اساس گزارش، روز گذشتە سە زندانی بە اسامی محسن امرایی، اقبال شکر اللهی و حمید بخشایش بە سلول اافرادی جهت آمادە سازی برای حکم اعدام منتقل شدە بودند کە اجرایی شدن حکم محسن امرایی بە اتهام مرتبط با مواد مخدر، متقابلا اعلام شد.


‎منابع مطلع اظهار داشتن که: اعدام دو شهروند دیگر به هویت های ”اقبال شکرالهی ”و”حمید بخشایش ”محکوم به اعدام محرز شدەاست.

لازم بە ذکر است که، نامبردگان به ترتیب به جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل عمد در بیدادگاه های ایران محکوم به قتل عمد دولتی تحت نام اعدام شده بودند.

تا لحظە تهیە ونشر این خبر، اعدام این زندانیان از سوی رسانەهای دولتی و مسئولین قضایی حکومت اعلام نشدەاست.

م.م

دیدگاهتان را بنویسید