حکم اعدام یکی از زندانیان قزلحصار اجرا شد

ک.م.م.ک:

سەشنبە ۷ آذر ۱۴۰۲، حکم اعدام محسن امرایی اهل کوهدشت لورستان در زندان قزلحصار بە اجرا درآمد.

بر اساس گزارش، روز گذشتە سە زندانی بە اسامی محسن امرایی، اقبال شکر اللهی و حمید بخشایش بە سلول اافرادی جهت آمادە سازی برای حکم اعدام منتقل شدە بودند کە تا این لحظە  اجرایی شدن حکم محسن امرایی بە اتهام مرتبط با مواد مخدر، محرز شدەاست.

تا لحظە تهیە ونشر این خبر، اعدام این زندانی از سوی رسانەهای دولتی و مسئولین قضایی حکومت اعلام نشدەاست.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید