احضار و تهدید هنرمندان کورد خراسان شمالی توسط ادارە اطلاعات رژیم ایران

ک.م.م.ک:

پنجشنبە ۲۵ آبان ماە ۱۴۰۲ خورشیدی، ادارە اطلاعات رژیم ایران در خراسان شمالی، چندین تن از هنرمندان کرمانج را بە این نهاد امنیتی احضار و آنان را تهدید کردە کە نباید از پوشش و لباس کوردی در مراسمات خود استفادە کنند.

بر اساس گزارش، مامورین اطلاعات رژیم هنرمندان و برخی شهروندان شهرهای، شیروان، قوچان، بجنورد و اسفراین را احضار و آنانرا تهدید کردەاند کە نباید از پوشش کورد در اجرای مراسمات خود استفادە کنند.

لازم بە ذکر است کە، مدتی است کە مراسمات فرهنگی و برگزاری برخی آداب و رسوم کوردی در خراسان شمالی با پوشش کوردی از سوی هنرمندان و شهوندان کورد کرمانج اجرا میشود و این مسالە برای رژیم دیکتاتور و تمامیت خواە و مرکزگرای ایران یک خطربە شمار میرود کە در همین رابطە شروع بە احضار، تهدید و بازداشت مردم کورد در این منطقە کردەاست.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید