گردهمایی اعتراض‌آمیز مردم مریوان روبروی فرمانداری آن شهر به خاطر وضعیت اسفبار جادەی سنە ـ مریوان

طی گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: قرار بر این است کەفردا سە شنبە مردم مریوان با پنج هزار امضا بە نشانەی اعتراض بەنسبت وضعیت وخیم و اسفبار جادەی سنە ـ مریوان، رأس ساعت ۱۰ صبح روبروی فرمانداری شهر مریوان گردهمایی اعتراض‌آمیز برپا کنند. در این خصوص فراخوانی عمومی منتشر کردە و خواستار مشارکت همەگیر جامعە و همچنین مردم دیگر شهرها در این کمپین مدنی شده‌اند تا دیگر مردم قربانی این جادەی مرگ‌آفرین نشوند.

همچنان که نیک آگاهیم شهر مریوان دارای بازارچه‌ی مرزی (باشماخ) است و شبانه‌روز صدها تن اشیاء و خواروبار و همچنین نفت (سوخت) صادر و وارد هردو کشور ایران و حکومت اقلیم کوردستان می‌شود و غیرازاین نیز شهری توریستی و زیبا و دارای جاذبەهای گردشگری فراوانی همچون دریاچەی زریبار کە بزرگ‌ترین دریاچەی آب شیرین در جهان است.

طبق گزارش‌های دریافتی، تمامی راه‌های کوردستان، علی‌الخصوص راە سقز ـ مریوان وراە سنە ـ مریوان در شرق کوردستان کەهمگی منتهی بەبازارچەی مذبور می‌شوند جزو غیراستانداردترین راه‌های کشور بەشمار می‌آیند و روزانه شاهد تصادف و خسارات مالی و جانی بسیاری هستیم.

لازم بەیادآوری است روز سە شنبە ۶ مهرماە ۱۳۹۵ خورشیدی در جادەی سنە ـ مریوان در جادەی نگل بە سمت سنە تانکری حامل مواد نفتی منفجر گشتە و باعث آتش‌سوزی ۷ خودرو دیگر می‌گردد، یکی از شاهدان عینی می‌گوید کە براثر حادثەی مذکور ۷ خودرو دیگر دچار آتش‌سوزی گشتە و ماشین‌های آتش‌نشانی را از شهرهای سروآباد و شویشە بەمحل حادثە اعزام کردەاند ولی تابه‌حال از تعداد کشتەها و خسارات جانی به خاطر بزرگی حادثە آمار دقیقی اعلام نشدە و تلفات روبە ازدیاد است.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان