دادگاە فعالین کارگری کورد در کامیاران برگزار شد

بنا بە خبر رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: امروز دوشنبە ۱۲ مهرماه سال ۹۵ خورشیدی در شعبە یکم دادگاە انقلاب سنندج دادگاهی فعالین کارگری برگزار شد.

در این جلسە کە به مدت ۳ ساعت بە طول انجامید فعالین کارگری «مهرداد صبوری، امید احمدی، آرام محمدی، شاهو صادقی» بە اتهام تبلیغ علیە نظام دادگاهی شدند؛ اما آن‌ها این اتهامات را رد کردند و تصریح کردند کە شرکت در مراسم اول مە کە روز جهانی کارگر است تبلیغ علیە نظام نیست و یکی از مطالبات اولیە طبقە کارگر است.

آن‌ها از شرکت خود در مراسم مستقل روز جهانی کارگر در شهرستان کامیاران دفاع کردند.

در آخر جلسە دادگاهی قاضی پروندە بە این فعالان ابلاغ کردە کە جلسە دادگاهی را موکول بە آیندە یا منتظر ابلاغ حکم باشند.

باوجود سرکوب فعالین کارگری و مدنی، در عین پلیسی شدن شاهد گستردگی درخواست‌های کارگری و دیگر مزدبگیران هستیم مثل اعتراضات معلمان.

این در حالی است کە تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران و شرق کوردستان اجازە فعالیت ندارند و با فعالین آن‌ها برخورد قضایی و امنیتی می‌شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان