کمبود فضای های آموزشی شهرستان بوکان

کمبود فضای های آموزشی شهرستان بوکان

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان فرسودگی مدارس و کمبود فضای های آموزشی یکی مهمترین مشکلات آموزش و پرورش شهرستان بوکان در شرق کوردستان می باشد .
گزارشای محلی رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان حاکی از این است کە مدیر آموزش و پرورش بوکان در جلسه ی خیرین مدرسه ساز کورد گفتە است : با وجود  خیرین مدرسه ساز کورد  ، کمبود فضای آموزشی همچنان مهمترین چالش پیش روی آموزش و پرورش بوکان است به طوری که به غیر از مدارس شبانه روزی ، نمونه دولتی و هنرستان ها ، تمامی مدارس این شهرستان دو شیفته هستند.

احمد رحمانی افزود : در شهر بوکان 8 مدرسه تخریبی و در روستاهای این شهرستان 12 مدرسه تخریبی وجود دارد به طوری که بسیاری از این مدارس بیش از 50 سال قدمت دارند.

این در حالی است کە بر اساس قانون، دولت موظف بە تامین امکانات اموزشی برای دانش اموزان است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان