اهداف پش پردە بەخاک سپردن ارمیتا گراوند شهروند شانزده ساله در قطعه ۹۹ بهشت زهرا

ک.م.م.ک:

طبق گزارشات رسیده به KMMK، قطعه ۹۹گورستان بهشت زهرای تهران به مکانی که (انسان لازم نیست کامل باشد ) معروف است از این رو به شرح ماجرا میپردازیم.

یک منبع آگاه در خصوص روند کفن و دفن اعضای قطع شده بدن می‌گوید: این اعضا در غسالخانه میان تطهیرکننده‌ها به احشا معروف است. این احشا را در جای مخصوصی از غسالخانه می‌گذارند و عین بدن مرده که غسل و کفن می‌کنند این اعضا را هم به همین ترتیب غسل و کفن می‌کنند. بعد در قسمتی از سردخانه نگهداری و هفته‌ای یکی دو بار در روز‌های به خصوص دفن می‌کنند.

به این منظور که این قطعه قطعه ای متروکه و بسیار دور از دسترس میباشد که فقط برای اعضای قطع شده بدن میباشد و تا اولین قطعه ای که قبر های زیادی در آن وجود دارد بسیار دور است.

هدف از این کار ؛
١- دور بودن از قبوری که احتمال ازدحام جمعیت میباشد.

٢- اگر جمعیتی در محل دفن آرمیتا گراوند شکل گیرد اساسا به واسطه راه های دسترسی بد، گریختن تجمع کنندگان سخت میباشد.

٣- به فراموشی سپردن و پاک شدن از اذعان عمومی.

۴- ایجاد ترس و وحشت، از آنجا که دفن در مکان‌های دورافتاده اغلب بار روانی منفی بر روی و خانواده‌های آن‌ها دارد، این اقدام به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس و وحشت در جامعه استفاده شود.

۵- شکنندگی جامعه، دفن در مکان‌های دورافتاده به منظور شکنندگی جامعه و جلب نفرت و اعتراض از جانب نهادهای امنتیتی عمومی باشد. این اقدام به عنوان ابزاری برای کنترل وادار کردن مردم به تطابق با سیاست‌ها و اراده حکومت استفاده شود.

۶- سیاق سیاسی و اجتماعی، در سیاق‌هایی که جنبش‌های اعتراضی و انتقادی در حال رشد هستند، دیکتاتورها از قتل حکومتی و دفن در مکان‌های دورافتاده به عنوان ابزاری برای سرکوب این جنبش‌ها و جلوگیری از افشای جزئیات بیشتر استفاده میکنند.

٧- سیاست‌های تبعیضی حکومت‌، ممکن است سیاست‌های تبعیضی اعمال کنند و افراد را بر اساس اعتقادات دینی، اقتصادی، سیاسی یا ملیتی تعریف کنند. افرادی که به گروه‌هایی معین تعلق دارند، ممکن است مورد تبعیض و تعقیب قرار گیرند، قتل و دفن در نقاط دورافتاده از جمله روش‌های سیستماتیک ترسیمی برای اجرای این سیاست‌ها باشد.

قابل ذکر است کە، این رفتارها کاملا سیستماتیک و ضد بشری سالهاست توسط ج ا صورت میگیرد
در بسیاری از قبرستان های کوچک شهری هم بعضا مکان های به همین شرح وجود دارد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید