خطر دیپورت یک پناهندە سیاسی کورد از نروژ بە ایران

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش دریافتی مرکز خبری KMMK، یک پناهندە سیاسی با هویت جمال فرامرزی ۴۳ سالە و اهل سنە(سنندج) از سوی سازمان پناهندگی کشور نروژ در خطر جدی دیپورت بە ایران قرار دارد.

بر اساس اظهارات یک منبع نزدیک بە این شهروند کورد: نامبردە چند روز پیش بە زندانی بە نام تراندوم کە مخصوص افراد دیپورتی می باشد منتقل و قرار بر این بودە کە روز جمعە ۵ آبان ۱۴۰۲برابر با ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳ ساعت ۱۱ صبح از راە فرودگاە بە ایران دیپورت شود.

منبع مذکور اعلام کرد: جمال فرامرزی از سال ۲۰۱۵ بە کشور نروژ مراجعە و درخواست پناهندگی خود را بە سازمان امور پناهندگان این کشور ارائە دادە است.

همچنین افزود: یک نفر از اعضای خانوادە این شهروند اهل کوردستان چندین سال پیش در صفوف پیشمرگ های کوملە توسط سرکوبگران رژیم ایران جان باختە است.
لازم بە ذکر است کە، در طول سال گذشتە جمال فرامرزی در تشکیل آکسیونهای ضد رژیم ایران در کشور نروژ نقش پررنگی داشتە است.
شایان ذکر است کە، تا لحظە تهیە و نشر این خبر از سرنوشت این پناهندە سیاسی اطلاعی در دست نمی باشد.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید