زخمی شدن تعدادی کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران

ک.م.م.ک:

پنجشنبە ۲۰ مهرماە ۱۴۰۲ خورشیدی، تعداد زیادی کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مرزی ایران در منطقە نودشە زخمی شدند.

بر اساس گزارش، تعداد کولبران زخمی تا لحظە تهیە ونشر این خبر نامعلوم می باشد اما هویت سە تن از آنان بە اسامی عماد محمودی، هدایت قادری و بهروز(فامیلی نامشخص)، اهل ثلاث باباجانی برای جمعیت حقوق بشر کوردستان محرز شدەاست.


بر اساس اظهارات منابع محلی، تعداد زیادی از کولبران در محاصرە نیروهای مسلح ایران می باشند کە از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نمی باشد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید