سقز؛ بازداشت یک فعال مدنی و رسانەای

ک.م.م.ک:

پنجشنبە ۱۳ مهرماە ۱۴۰۲ خورشیدی، کیوان رحیمی از اعضای پرسمان سقز و فعال مدنی و رسانەای، توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران بازداشت شد.

بر اساس گزارش، نیروهای امنتی بدون ارائە حکم قضایی بە منزل نامبردە یورش بردە و وی را بازداشت کردەاند.

لازم بە ذکر است کە، یک منبع آگاە اعلام کرد: کیوان رحیمی بە دلیل حمایت از چهار زندانی شهر سقز بە اسامی هێرۆ قدیمی، شێرکۆ حجازی، آزاد امینی و سمیرا احمدی کە توسط نهاد امنیتی رژیم ایران ردر بازداشت بەسر میبرند، بازداشت شدەاست.

باید یاداور شد کە، کیوان رحیمی پیشتر در سال ۱۴۰۰ بە اتهام فعالیت و تبلیغ علیە نظام جمهوری اسلامی ایران بە ٨ ماە زندان تعزیری محکوم شدە بود.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید