مادر  آرمیتا گراوند توسط نیروهای امنیتی ربودە شد

ک.م.م.ک:

بر اساس اظهارات خبرنگار KMMK، پنج شنبە ۱۳ مهر ۱۴۰۲ خورشیدی، شهین احمدی، مادر آرمیتا گراوند، دختر ۱۶ سالە اهل کرماشان کە بر اثر شکنجە و ضرب و شتم نیروهای سرکوبگر ایران در کما بسر میبرد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

خبر بازداشت شهین احمدی در ظهر تاریخ مذکور از زبان مردم گراوند بە مرکز خبری KMMK ارسال و از علل این بازداشت ترس و بیم سرکوبگران رژیم ایران از احتمال جان باختن آرمیتا و افشاگری مادر اعلام شدە است.
پدر و مادر آرمیتا از ساعتهای آغازین این حادثە تحت فشار نیروها امنیتی بودە و چند بار مجبور بە اعتراف اجباری شدەاند و دوستانی کە با آرمیتا در محل حادثە بودند بە شدت در بایکوت خبری بسر میبرند.

لاز بە ذکر است کە، آرمیتا گراوند دختر لک ۱۶ سالە اهل کرماشان کە روز ۹ مهرماە در ایستگاە متروی موسوم بە شهدا در تهران توسط مامورین امنیتی بەعلت نداشتن حجاب اجباری، مورد ضرب و شتم قرار گرفتە و سپس در همان محل حادثە از هوش رفتە، بە بیمارستان فجر تهران منتقل شدە و در کما می باشد.

شایان ذکر است کە، محل بستری آرمیتا گراوند و محل زندگی و پدر و مادرش نیز تحت فشار امنیتی بودە کە نهایتا مادرش، شهین احمدی امروز پنجشنبە توسط نیروهای سرکوبگر ربودە شدە است.

خبرنگار ما افزود: سرنوشت آرمیتا در ابهام است و بە کسی اجازە کسب اطلاع از وضعیت وی داداە نمیشود.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید