تداوم خودکشی‌ها در شرق کوردستان / دیواندره

بنا بە خبرهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان روز جمعە گذشتە دوم مهرماه سال ۹۵ جوانی ۲۳ سالە بە نام (عادل -الف) اهل روستای هزار کانیان از توابع شهرستان دیواندره در شرق کوردستان به‌وسیله تسمه تراکتور خودکشی کرد و بە زندگی‌اش پایان داد. شایان‌ذکر است کە تاکنون علت خودکشی مشخص نیست.

این در حالی است کە تداوم خودکشی در شرق کوردستان روز بە روز در حال افزایش است و این پدیدە همەی اقشار جامعە را در برگرفتە است کە بیشترین خودکشی‌ها در بین جوانان، زنان و دختران، می‌باشد.

خودکشی‌های اتفاق افتادە در بین جوانانی است کە سن آن‌ها هم سن حکومت جمهوری اسلامی است کە بە علت فشارهای واردە بر شرق کوردستان مجبور بە خودکشی می‌شوند کە بە این فشارها و معضلات اجتماعی نیز باید اقتصاد، ناهنجاری‌های اجتماعی و خانوادگی، مردسالاری، افزود کە علت‌های اصلی خودکشی می‌باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان