فعال سیاسی کورد بە ۳۰ ماە زندان محکوم شد

فعال سیاسی کورد پێشوا سالح زادە بە سی ماە حبس محکوم شد. این فعال سیاسی و دانشجویی کورد سال گذشتە از سوی نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در مهاباد بازداشت شد، نامبردە بە مدت دو ماە زندانی بود، اتهاماتی کە بە این فعال کورد وارد شدە بودند بە شرح زیر میباشد: اقدام علیە امنیت ملی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیە جمهوری اسلامی ایران، شرکت فعال در تجمع های حمایت از کوبانی، عضویت در حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)، فعالیت برای کودکان شیناباد و…

شایان ذکر است کە بازجویهای صورت گرفتە از این فعال کورد کاملا ناعادلانە بودە و تحت فشار و شکنجە ماموران اطلاعات جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتە است.

بعد از دو ماە بازداشت و بازجویی پێشوا سالح زادە با قید وثیقە آزاد شدە بود.

دادگاە انقلاب در مهاباد حکم سی ماە زندان برای نام بردە صادر کرد، در نتیجە اعتراض این فعال کورد پروندە بە دادگاە تجدید نظر اورمیە ارجاع دادە شد، دادگاە تجدید نظر اورمیە حکم صادرە اولیە از سوی دادگاە انقلاب مهاباد را تائید کردە است.