دیواندرە؛ ربودە شدن یک شهروند

ک.م.م.ک:

بر اساس گزار رسیدە بەمرکز خبری KMMK، در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ خورشیدی، یک شهروند اهل دیواندرە با هویت ادریس درستکار توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران ربودە شدە و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

لازم بە ذکر است کە، تا لحظە تهیە ونشر این خبر، از سرنوشت و دلیل بازداشت این شهروند اطلاعی در دست نمی باشد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید