کامیران؛ بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران

ک.م.م.ک:

براساس گزارش ها، یک شهروند بە نام پدرام فیضی اهل روستای “کلاتە” و ساکن کامیران توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

براساس این گزارش، بازداشت این شهروند بدون ارائە حکم قضایی صورت گرفتە است.

تا لحظە تنظیم این گزارش، از محل نگهداری و اتهامات مطروحە علیە این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

ر.خ

دیدگاهتان را بنویسید