گودال‌های ایجاد شدەتوسط شهرداری / فقدان خدمات پزشکی موردنیاز در بیمارستان مهاباد

گودال‌های ایجاد شدەتوسط شهرداری دلیل مصدومیت شهروندان و فقدان خدمات پزشکی موردنیاز در بیمارستان مهاباد

بر اساس خبرهای رسیدە به جمعیت حقوق بشر كوردستان: گودال‌های حفر شدە توسط شهرداری مهاباد موجب در گودال افتادن و آسیب‌دیدگی و شکستگی شهروندان بسیاری شده است.

طی مصاحبه‌ای که گزارشگر جمعیت حقوق بشر کوردستان با یکی از مصدومان جلوی درب بیمارستان مهاباد نمودند از وضعیت موجود چنین گفتند.

نزدیک به فرماندارى مهاباد در يك پیاده‌رو، گودالى توسط شهرداری ایجادشده كه دور آن هيچ علامت هشداردهنده‌ی وجود ندارد و محل مزبور بدون نور و تاريك بوده که باعث مصدوم شدن شهروندان می‌شود.

يكى از اين افراد خانم س ۶۰ ساله و داراى پوكى استخوان است و دچار شكستگى استخوان‌های كف پا شده است و از شب جمعه هفته گذشته مرتب به بيمارستان مهاباد مراجعه نموده و بدون ثابت نمودن و آتل‌بندی به خانه فرستاده‌شده است. هر بار كه اين خانم به بيمارستان مراجعه نموده از سوی کارکنان بیمارستان به وی گفته‌اند كه دكتر ارتوپد فقط موقع شکستگی‌های بزرگ قابل كنتاكت است و براى موارد ديگر در دسترس نيست و به ايشان آدرس مطب خصوصی داده‌شده است.

سؤال این است کە چرا شهرداری مهاباد دور این چاله‌ها را با علامت هشدار دهندە حصاربندی نمی‌کند و بە فکر اقدامات پیشگیری از این اتفاقات نیست و دوم چرا شهروندان مهابادی باوجود شکستگی از خدمات پزشکی لازم برخوردار نیستند و باید چند روز صبر کنند تا مداوا شوند.

سوم چرا دکتر کشیک ارتوپد بعدازظهرها فقط برای بعضی از موارد مهم قابل‌دسترسی است درحالی‌که کشیک است؟ ولی برای موارد خاصی قابل تماس است؟!

چهارم چرا مصدوم بدون آتل‌بندی و ثابت کردن شکستگی بە خانە فرستادە می‌شود. آیا چنین مسائلی در شهرهای دیگر در جغرافیای ایران رخ می‌دهد و قابل‌قبول است؟

شهر مهاباد با جمعیت بیش از دویست و پانزده هزار نفر و بیمارستان با قدمت بیش از ٤٠ سال، این‌چنین بە مراجعین پاسخ می‌دهد.

مسلماً اعمال جراحی مهم نیز در این مرکز انجام نمی‌گیرد و بیمار بە ارومیه اعزام می‌گردد. معلوم نیست چە مواردی در طبقەبندی خدمات انجام شدە ی ارتوپد محترم قرار می‌گیرد؟!

جمعیت حقوق بشر كوردستان