سنندج؛ سرنوشت نامعلوم وریشە مرادی عضو بازداشت شده کژار

ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌ها، سرنوشت وریشە مرادی با کد سازمانی جوانا سنە از اعضای جامعە زنان شرق کوردستان پس از حدود ٢ ماە بازداشت توسط نیروهای امنیتی حکومت کماکان نامعلوم است.

براساس این گزارش، جوانا سنە در ١٠ مردادماە سال جاری در ورودی سنندج ” سنە ” توسط نیروهای امنیتی ایران با خشونت بازداشت شدە است.

علیرغم گذشت حدود ٢ ماە از بازداشت این فعال سیاسی و مراجعە خانوادە وی بە نهادهای امنیتی، تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت او بە دست نیامدە است.

منابعی دراین بارە گفتەاند، وریشە مرادی پس از بازداشت بە بازداشتگاە ادارە اطلاعات حکومت در سنندج ” سنە ” و سپس بە یک بازداشتگاە امنیتی در تهران منتقل شدە است.

جامعه زنان آزاد شرق کردستان، کژار، امروز ۴ مهر با انتشار بیانیه‌ای بازداشت این عضو خود در زمان انجام فعالیت «سیاسی و سازماندهی زنان» در کردستان را تایید و از سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر خواسته است در خصوص «ناپدیدسازی قهری» و «سناریوسازی نهادهای امنیتی» علیه او سکوت نکنند.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید