بازداشت سحر صالحیان در سقز

ک.م.م.ک:

شنبە اول مهرماە ۱۴۰۲، سحر صالحیان فعال دانشجویی رشتە پرستاری دانشگاە کوردستان در سقز توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

بر اساس گزارش، نیروهای امنیتی، بدون ارائە حکم قضایی، بە منزل پدری این فعال دانشجویی در سقز یورش بردە و پس از ضبط وسایل شخصی از جملە کامپیوتر و یک سری دفترچە نامبردە، وی را بازداشت کردند.

لازم بە ذکر است کە، تا لحظە تهیە ونشر این خبر از سرنوشت نامبردە و دلیل بازداشت وی اطلاعی در دست نمی باشد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید