جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباراعتراضات سراسریبازداشتبی خبریدیگرزنان سیاسیسلایدر

بازداشت سحر صالحیان در سقز

ک.م.م.ک:

شنبە اول مهرماە ۱۴۰۲، سحر صالحیان فعال دانشجویی رشتە پرستاری دانشگاە کوردستان در سقز توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

بر اساس گزارش، نیروهای امنیتی، بدون ارائە حکم قضایی، بە منزل پدری این فعال دانشجویی در سقز یورش بردە و پس از ضبط وسایل شخصی از جملە کامپیوتر و یک سری دفترچە نامبردە، وی را بازداشت کردند.

لازم بە ذکر است کە، تا لحظە تهیە ونشر این خبر از سرنوشت نامبردە و دلیل بازداشت وی اطلاعی در دست نمی باشد.
م.ه

Related posts

احضار دو فعال كارگرى به مراكز امنيتى شهر سنه

بیانیه جمعی از سازمان های مردم نهاد در خصوص جلوگیری از تغییر کاربری زمین های گمرک مهاباد

زخمی شدن یک کولبر در پاوە