بازداشت یک فعال زیست محیطی توسط نیروهای امنیتی

ک.م.م.ک:

شنبە ۲۵شهریور ۱۴۰۲ خورشیدی، نیروهای امنیتی رژیم ایران در سنندج(سنە) یک فعال زیست محیطی بە اسم آزاد حاجی میرزایی را در منزل شخصیش بازداش و بە مکان نامشخصی منتقل کردند.

بر اساس گزارش، بازداشت این شهروند بدون ارائە حکم قضایی صورت گرفتە است.

تا لحظە تهیە و نشر این خبر از سرنوشت و دلیل بازداشت این شهروند اطلاعی در دست نیست.

م.ە

دیدگاهتان را بنویسید