سقز؛ بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی

ک.م.م.ک:

شنبە ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ خورشیدی، در جریان سالروز جانباختن #ژینا_امینی، نیروهای امنیتی رژیم ایران یک شهروند بە اسم لقمان بیدار ۳۹ سالە و اهل سقز را بازداشت کردند.

بر اساس گزارش، نامبردە در بیمارستان سقز و بدون ارائە حکم قضایی بازداشت وبە مکان نامعلومی منتقل شد.

تالحظە تهیە و نشر این خبر، از سرنوشت و دلیل بازداشت این شهروند، اطلاعی در دست نمی باشد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید