بازداشت یک شهروند در دیواندرە

ک.م.م.ک:

شنبە ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ خورشیدی، نیروهای امنیتی رژیم ایران در دیواندرە یک شهروند با هویت آرمان سهرابی را بازداشت و با خود بە مکان نامعلوی منتقل کردند.

برا اساس گزارش، شهروند مذکور معلم بودە و برای بازداشت وی هیچ گونە حکم قضایی ارائە نشدە است.

لازم بە ذکر است کە، تالحظە تهیە و نشر این خبر از سرنوشت و اتهامات مطروحە علیە این معلم دیواندرەای اطلاعی در دست نمی باشد.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید